Algemene voorwaarden Camping de Reenert Artikel

1: Definities

Hierna wordt verstaan onder het begrip:

 • a. huurverblijf: stacaravans “Lodge Chalets en Ardennen”.
 • b. kampeerplaats: standaard kampeerplaatsen en camperplaatsen (en andere d.w.z. vergelijkbare door de camping ondernemer aangeboden verblijfstypes).
 • c. verblijfsovereenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de gast en Camping De Reenert. De schriftelijk reserveringsbevestiging.
 • d. gast: de hoofdboeker
 • e. medereizigers: overige afnemers naast de hoofdboeker
 • f. mederecreanten: de overige gasten en medereizigers die op Camping De Reenert verblijven en/of recreëren.
 • g. ondernemer: Camping De Reenert

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Camping de Reenert staat garant voor recreatieve doeleinden. Permanente bewoning is hierbij uitgesloten. 2. De verblijfsovereenkomst is geldig, zodra het verblijf is aangevraagd door de gast en door Camping De Reenert schriftelijk is bevestigd. Een bevestiging wordt door Camping De Reenert na akkoord van de gast schriftelijk verstuurd naar de gast, voorafgaande de startdatum van de overeenkomst. Vanaf dit moment is de reservering en daarmee verblijfsovereenkomst bindend.
 2. De verblijfsovereenkomst verzonden door boeking platformen zijn even bindend, als wanneer deze door Camping De Reenert schriftelijk bevestigd worden.
 3. De gast heeft de verplichting de verblijfsovereenkomst met bijbehorende regels na te leven. De gast draagt daarnaast de zorg, dat ook eventuele medereizigers de overeenkomst met bijbehorende regels naleven.
 4. In geval van niet-nakoming van de verblijfsovereenkomst, heeft de ondernemer het recht de volledige vergoeding op te eisen.
 5. Het accommodatie nummer en / of kampeerplaats nummer zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst, is te allen tijde onder voorbehoudt. Camping De Reenert behoudt het recht, zonder voorafgaande kennisgeving het nummer te wijzigen. Plaatsgarantie is hierbij dus uitgesloten.

Artikel 3: Duur van de verblijfsovereenkomst

 1. De duur van de verblijfsovereenkomst staat schriftelijk vermeld in de verblijfsovereenkomst. Na afloop van deze verblijfsovereenkomst, wordt deze beeïndigd, zonder dat daartoe opzegging is vereist. De maximale duur van toeristische verblijven, is één maand.
 2. Op de dag van aankomst dient de gast zich vanaf 15:00 uur melden in de receptie van Camping De Reenert.
 3. Indien de aankomsttijd van de gast na 18:00 uur is, dient de gast dit tevoren te melden aan de ondernemer.
 4. Bij aankomst is de gast verplicht een geldig identiteitsbewijs aan te tonen. Een rijbewijs volstaat hier niet aan. Wanneer de gast geen geldig identiteitsbewijs kan en/of wilt aantonen, behoudt Camping De Reenert het recht de gast te weigeren. De gast dient alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen, zonder restitutie.
 5. De gast en medereizigers zijn verplicht na afloop van de verblijfsovereenkomst (de dag van vertrek) het terrein te verlaten, volgens de daarvoor vastgestelde regels.
 6. Op de dag van vertrek dient de gast zich voor 10:00 uur af te melden in de receptie van Camping De Reenert.
 7. Wanneer de gast zich niet voor 10:00 uur afmeld in de receptie van Camping De Reenert, wordt een extra nacht in rekening gebracht, zonder dat de gast gebruik kan maken van de accommodatie en / of kampeerplaats.

Artikel 4: Prijzen

 1. De prijs van de verblijfsovereenkomst wordt vastgelegd op basis van de op dat moment geldende tarieven.
 2. De prijzen zijn vastgelegd door Camping De Reenert en zijn niet onderhandelbaar.
 3. Indien na vaststelling van de prijs in de verblijfsovereenkomsten wijzigingen moeten worden aangebracht, worden deze prijswijzigingen door Camping De Reenert bepaald.
 4. Camping De Reenert behoudt het recht om prijswijzigingen op ieder gegeven moment door te voeren.

Artikel 5: Betaling

 1. De gast dient de betaling in euro’s te voldoen, binnen de afgesproken betalingstermijnen, zoals vermeldt in de verblijfsovereenkomst.
 2. Na ontvangst van de schriftelijke verblijfsovereenkomst dient de aanbetaling van 25% van het totaalbedrag binnen 1 dag te worden betaald. Het restbedrag (75% van het totaalbedrag) dient uiterlijk 7 weken voor de start van de verblijfsovereenkomst voldaan te zijn.
 3. Indien de gast minder dan 7 weken voor start van de verblijfsovereenkomst de schriftelijke bevestiging ontvangt, dient het volledige bedrag (100%) binnen 1 dag betaald te worden.
 4. Indien Camping De Reenert op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, behoudt Camping De Reenert het recht de gast toegang te ontzeggen.
 5. Uitzonderingen op bovenstaande betalingstermijnen wordt schriftelijk door Camping De Reenert, voorafgaande de start van de verblijfsovereenkomst, naar de gast gecommuniceerd.
 6. De gast is verplicht de borg, zoals omschreven in de verblijfsovereenkomst, bij aankomst contant te voldoen in de receptie van Camping De Reenert.
 7. Mocht na verblijf van de gast het totaal bedrag of een gedeelte hiervan nog niet zijn voldaan, wordt bij elk verstuurde aanmaning een boete van €4,50 berekend, bovenop het nog openstaande bedrag.

Artikel 6: Gebruik door derden

Gebruik door derden van het aanbod van Camping De Reenert is niet toegestaan.

Artikel 7: Voortijdig vertrek

De gast is de volledige prijs voor de verblijfsovereenkomst verschuldigd.

Artikel 8: Annulering

Bij annulering betaalt de gast een vergoeding aan Camping De Reenert. Deze vergoeding bedraagt: bij annulering tot en met 43 dagen voor aankomst, 25% van de totale prijs zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst; bij annulering tussen 42 tot en met 30 dagen voor aankomst, 40% van totale prijs zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst; bij annulering tussen 29 tot en met 14 dagen voor aankomst, 80% van de totale prijs zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst; bij annulering tussen 13 dagen t/m de dag van aankomst, 100% van de totale prijs zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

 1. Camping De Reenert kan de verblijfsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  a. Indien de gast en/of medereizigers de verplichtingen zoals omschreven in de algemene voorwaarden, bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.
  b. Indien de gast en/of medereizigers overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, en/of de goede sfeer in de directe omgeving en/of op het terrein bederft.
  c. Indien de gast en/of medereizigers door gebruik van het verblijf in strijd is met de bestemming van het terrein.
 2. De ondernemer dient persoonlijk aan de gast te melden dat de tussentijdse beëindiging wordt doorgevoerd. Een schriftelijke verklaring van de ondernemer is hierbij niet verplicht.
 3. Na opzegging dient de gast en medereizigers het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.
 4. De gast is verplicht het overeen-gekomen tarief te betalen, zoals omschreven in de verblijfsovereenkomst.

Artikel 10: Ontruiming

Wanneer de verblijfsovereenkomst afloopt (de dag van vertrek) dienen het huurverblijf en/of kampeerplaats leeg, schoon en volledig opgeruimd opgeleverd te worden. Wanneer de gast en medereizigers het huurverblijf en/of kampeerplaats niet leeg, schoon en volledig opgeruimd opleveren, behoudt Camping De Reenert het recht passende maatregelen te treffen. Camping De Reenert behoudt het recht de borg in te houden, extra kosten te eisen, aangiften te doen bij de politie of dergelijke andere maatregelen te treffen.

Artikel 11: Wet- en regelgeving

Camping De Reenert zorgt te allen tijde dat het terrein aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan het terrein (kunnen) worden gesteld. De gast en medereizigers zijn verplicht alle geldende veiligheidsvoorschriften op het terrein strikt na te leven.

Artikel 12: Staat van het terrein

 1. De gast en medereizigers zijn verplicht het huurverblijf, kampeerplaats, terrein en directe omgeving, gedurende de verblijfsovereenkomst, in dezelfde staat te houden waarin deze is ontvangen.
 2. Het is verboden om: a. Bezittingen van de ondernemer te vernielen, te beschadigen of te veranderen. b. Te graven, snoeien, kappen of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
 3. Roken in de accommodatie is bij wet verboden. Wanneer er wordt geconstateerd dat rook in de accommodatie is gekomen, behoudt Camping De Reenert het recht om de reinigingskosten te waarde van € 500,- in rekening te brengen bij de gast.
 4. Wanneer schade, vernielingen, wijzigingen of andere activiteiten van een dergelijke aard worden vastgesteld, behoudt Camping De Reenert het recht de borg in te houden, extra kosten te eisen, aangiften te doen bij de politie of dergelijke andere maatregelen te treffen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Camping De Reenert is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op het terrein.
 2. Camping De Reenert is niet aansprakelijk voor gevolgen van weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. Camping De Reenert is niet aansprakelijk voor storingen in de centrale faciliteiten.
 4. De gast en medereizigers zijn de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van henzelf.
 5. Camping De Reenert behoudt het recht om na melding van overlast, veroorzaakt door mederecreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 14: Nakoming garantie

 1. De gast en medereizigers zijn na akkoord van de verblijfsovereenkomst verplicht de algemene voorwaarden, bijbehorende informatie en overheidsvoorschriften na te leven.
 2. De algemene voorwaarden, bijbehorende informatie en overheidsvoorschriften gelden zowel voor individuele reizen als groepsreizen. Luxemburgs recht is hier van toepassing. Druk-, weergave- en overdrachtsfouten zijn voorbehouden.